top of page

Mesures de protecció, seguretat i higiene del campus d’estiu 2021

Aquest escrit pretén informar les famílies sobre els “Criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu 2021” aprovats per la Direcció General de Joventut i pel comitè tècnic del PROCICAT, a partir del document marc estratègic de referència establert des de Salut Pública.

A continuació indiquem una sèrie de mesures concretes que s’aplicaran a l’activitat dels nostres casals i campus d’estiu per a aquest estiu 2021:

Aforament

L’activitat ha de comptar amb tants participants com ho permeti l’espai disponible on es realitzaran les diferents activitats, segons la ràtio general de 4m2 per participant.

Un cop fet aquest càlcul dels m2/participant en termes totals de l’activitat i tenint en compte la superfície útil de cada equipament, s’han dictat uns aforaments màxims per cada casal o campus i per setmana.

És per aquesta raó que l’obtenció de plaça definitiva per l’activitat o activitats, dependrà de l’aforament i es dictaminarà per ordre de preinscripció. Un cop finalitzat el període de formalització de la preinscripció i sempre que quedin places, es podrà realitzar la inscripció directa.

Requisits per a participar en les activitats: “Declaració responsable”

Els/les participants a les nostres activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup:

 

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós. Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.

 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

 • Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament).

 • En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat. Aquest és un requisit per a la inscripció.

 • En infants o adolescents amb malalties greus de base caldrà valorar de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront de la COVID-19.

“Declaració responsable”

Partint dels requisits anteriors, cada família haurà de signar i fer entrega, abans de l’inici del campus, d’un document per cada fill i/o filla participant d’aquest; on s’exigirà comunicar qualsevol canvi en l’estat de salut de l’infant i informar diàriament de l’estat de salut del participant.

Juntament amb aquesta declaració, les famílies faran entrega de la fotocòpia acreditativa del carnet de vacunes o una declaració responsable assegurant que s’està al dia de les vacunes pròpies de l’edat del participant. No es permetrà la participació d’infants no vacunats.

Aquest document formarà part del paquet de documentació requerida a entregar abans de l’inici de l’activitat i que podreu trobar al següent enllaç:

Per tal d’assegurar l’entrega d’aquesta documentació, es podrà lliurar al correu cemenendezypelayo@gmail.com o bé presencialment a un/s espai/s habilitat/s i en horaris específics, que evitaran possibles aglomeracions.

Equip de treball: nova figura de “Responsable de seguretat i higiene”

El/la responsable de seguretat i higiene, format/formada per l’organisme o organismes pertinents (Departament de Salut i Departament de Joventut de la Generalitat) per exercir com a tal, vetllarà per mantenir les condicions de seguretat i higiene dictades en el marc estratègic i, juntament amb el director del campus, es farà/n responsable/s de mantenir actualitzats els diferents documents i protocols que han de formar part de “l’Expedient intern d’acreditació d’adopció de les mesures” (recull de protocols i mesures) existent a cada centre.

El director del campus quedarà deslliurat de portar grup en tots els casos, mentre que el/la responsable de seguretat i higiene ho estarà sempre que el campus iguali o superi el total de 50 participants per setmana.

Neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària. El material emprat en les diferents activitats es desinfectarà després del seu ús. 

A cada espai que s’utilitzarà es penjarà una graella que permeti anotar i registrar el moment en què se n’ha efectuat la neteja.

 

 

 Característiques dels espais i de les activitats

 • S’afavoreixen les activitats a l’aire lliure.

 • Les activitats es duran a terme en grups de 10 joves com a màxim, per tal de facilitar el distanciament físic i les mesures en cas d’infant/jove simptomàtic.

 • Cada grup tindrà assignat un monitor o una monitora.

 • Es procurarà que cada monitor/a es relacioni sempre amb els mateixos grups d’infants (grups de convivència) per tal d’assegurar la traçabilitat.

En el cas que un infant d’un grup de convivència necessiti atenció especial per accident o emergència que obligui a absentar-se al seu monitor o monitora, el/la monitor/a d’un altre grup es podrà fer càrrec dels 2 grups, només durant el temps mínim imprescindible i utilitzant mascareta.

Cada grup comptarà amb un espai reservat al qual accedirà sempre, un cop arribi al campus. Dins d’aquest espai, hi haurà un lloc habilitat per deixar les motxilles i un punt de referència de rentada de mans.

Un cop desinfectats, tant el material com els espais, els infants/joves es mouran pels diferents espais del campus, segons el tipus d’activitat a realitzar.

Tipologia d’activitats:

 • Jocs a l’aire lliure.

 • Entrenaments de tecnificació

 • Jocs i esports amb pilota (en els quals es pugui mantenir la distància entre els participants, en equips petits i evitant que els infants o adolescents es toquin la cara).

 • Activitats específiques de sensibilització i de l’experiència de la COVID-19.

El detall de les activitats, els espais i els horaris d’aquestes, quedaran recollits en el document de programació de cada modalitat de campus, que es penjarà a la pàgina web de cada modalitat.

 

Sortides i desplaçaments

En la tipologia de sortides que proposem per aquest estiu, es prioritza que les activitats es duguin a terme: en zones amb baix risc de contagi o llocs que ens puguin garantir els nivells de protecció, neteja i desinfecció adients i, en zones properes al centre on té lloc el campus, per tal d’evitar desplaçaments llargs.

Mesures de protecció i prevenció

L’àmbit del lleure representa una bona oportunitat per a reforçar els aprenentatges relatius a l’educació per a la salut:

 • Atendre dubtes i preocupacions relatives a la situació actual de pandèmia.

 • Reforçar la importància del seu paper actiu en les mesures de prevenció.

 • Treballar conductes saludables i identificació de símptomes. Prevenció de l’estigma.

 • Conèixer i entendre les mesures de protecció.

LES PRINCIPALS MESURES DE PROTECCIÓ SÓN LES SEGÜENTS:

Rentat de mans sistemàtic:

 • S’entrenarà als infants i adolescents en la tècnica de la rentada de mans efectiva (OMS, 2020).

 • Les mans es rentaran a l’arribada i a la sortida dels infants, abans i després d’esmorzar, abans i després d’anar al WC, abans i després de les diferents activitats i després d’esternudar.

 • Existiran diversos punts de rentada de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador, tovalloles d’un sol ús.

 • En punts estratègics (entrada, espais…) es col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica.

 

Distanciament físic:

 • Entrades i sortides. Les entrades i sortides del campus es faran en intervals de 15 minuts per evitar aglomeracions. Es podran simultaniejar diferents torns i accessos al centre, sempre que hi hagi una distància entre ells, d’almenys 10 metres.

 • Activitats. Els jocs i les activitats esportives i/o de lleure es realitzaran amb un màxim de 10 infants o joves per tal de facilitar les mesures de distanciament físic.

 

Ús de mascaretes:

 • S’utilitzaran mascaretes en el cas que sigui necessari un desplaçament en transport públic.

 • En cas de no poder mantenir la distància de seguretat (per a dur a terme una cura, per exemple) també es farà ús de mascareta en l’infant/jove i el monitor o monitora.

 • També en casos en què el personal diferent de l’equip de treball del campus entri en contacte amb els grups (amb o sense distància de seguretat).

 • En tots els casos que es parla de l’ús de mascareta, s’ha d’entendre mascareta higiènica reutilitzable. En el cas dels infants/joves participants, l’han d’aportar ells/es des de casa.

 

 

Llistats de comprovació de símptomes:

 • A l’arribada dels infants i joves es farà una comprovació de la temperatura amb termòmetres frontals, que quedarà registrada diàriament.

Formació

El nostre equip de treball (directors/es de casals/campus, responsables de seguretat i higiene i monitors/es) rebrà formació sobre:

 • Com treballar amb els infants i joves l’expressió́ d’emocions.

 • Acompanyament emocional, treball del dol, gestió de la incertesa i la por a allò desconegut dels infants/joves.

 • Mesures de seguretat i higiene.

 • Detecció de símptomes.

 • Riscos laborals.

bottom of page